Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος, που παρουσιάζονται παρακάτω, καθώς η χρήση τους συνεπάγεται την αποδοχή τους.

! Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από την S.C. ROA Innovation Technology S.R.L. προορίζονται για την τροποποίηση των αυτοκινήτων Dacia / Renault Duster προκειμένου να βελτιώσουν τις εκτός δρόμου επιδόσεις τους, ως αποτέλεσμα, κάθε διαθέσιμη πιστοποίηση αναγράφεται στα αντίστοιχα προϊόντα και οποιαδήποτε άλλη πιστοποίηση δεν μπορεί να διατεθεί.

! Η ακατάλληλη χρήση σε δημόσιους δρόμους προϊόντων που δεν προορίζονται για το σκοπό αυτό είναι αυστηρά ευθύνη του χρήστη.

! Τα προϊόντα εγκαθίστανται σε εξειδικευμένα συνεργεία (εξουσιοδοτημένες μονάδες σέρβις της RAR).

! Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υποστηρίξουμε τη δραστηριότητα αυτών των μονάδων, αλλά δεν αναλαμβάνουμε σε καμία περίπτωση την παρέμβασή τους ή την παροχή επεξηγηματικού υλικού για την εγκατάσταση.

! Αντενδείκνυται εντελώς να εγκαταστήσετε μόνοι σας.

Η S.C. ROA Innovation Technology S.R.L., ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ενημερώνει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, το περιεχόμενο, καθώς και τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή την ενότητα για να ελέγχετε τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης που έχετε συμφωνήσει να τηρείτε.

Οι ακόλουθοι όροι θα νοούνται ως εξής:

Mudster (S.C. ROA Innovation Technology S.R.L.) - Το ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση https://mudster.ro και όλες οι υποσελίδες του.

Χρήστης - οποιοσδήποτε επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα Mudster.

Πελάτης / Αγοραστής - το φυσικό / νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί μια παραγγελία.

Προϊόντα και υπηρεσίες - κάθε προϊόν ή υπηρεσία που αναφέρεται στην Παραγγελία, η οποία πρόκειται να παρασχεθεί από τον Πωλητή, τον Πελάτη.

Παραγγελία - ηλεκτρονικό έγγραφο που παρεμβαίνει ως μορφή επικοινωνίας μεταξύ του Πωλητή και του Πελάτη, μέσω του οποίου ο Πελάτης εκφράζει την πρόθεσή του να αγοράσει ορισμένα Προϊόντα και Υπηρεσίες και να πληρώσει γι' αυτά.

Πωλητής - η S.C. ROA Innovation Technology S.R.L., η οποία έχει τα ακόλουθα στοιχεία ταυτότητας: Μοναδικός Κωδικός Καταχώρησης RO 33450311, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο με αρ. .J40/9142/2014 και με έδρα την Str. Rozetului no. 5, C.P 051096, Sector 5, Bucharest, Jud. Βουκουρέστι Ρουμανία.

Σύμβαση - μια παραγγελία που επιβεβαιώνεται από τον Πωλητή, με την οποία ο Πωλητής συμφωνεί να πωλήσει και να παραδώσει τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες και ο Πελάτης συμφωνεί να αγοράσει, να παραλάβει και να πληρώσει για αυτά τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες.

Ταχυμεταφορέας - κάθε πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που παρέχει υπηρεσίες ταχυμεταφοράς.

Πολιτική απορρήτου και GDPR

Η SC ROA Innovation Technology S.R.L. ευθυγραμμίζεται με τις διατάξεις του GDPR (General Data

Protection Regulation), ο οποίος σας προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη και δικαιώματα:

- Εμπιστευτικότητα

- Ασφάλεια

- Συμμόρφωση

- Διαφανής

Ο κανονισμός παρέχει διάφορα δικαιώματα στα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία, όπως το δικαίωμα φορητότητας ή το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων και αντίγραφο των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία

το δικαίωμα να ζητά τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων

το δικαίωμα να ζητά τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν δημοσιοποιηθεί, τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με το αίτημα διαγραφής σε άλλους φορείς εκμετάλλευσης

Δικαίωμα αίτησης περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας)

Δικαίωμα να λαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να ζητεί τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την παύση της επεξεργασίας (δικαίωμα εναντίωσης)

Δικαίωμα ανάκλησης ανά πάσα στιγμή της συγκατάθεσης που δόθηκε προκειμένου να σταματήσει η επεξεργασία δεδομένων που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης που δόθηκε πριν από την ανάκληση (δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης)

Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων παραβιάζει τον ΓΚΠΔ (δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή)

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος Mudster: εικόνες, κείμενα, διαδικτυακά γραφικά, σενάρια, λογισμικό, δικαιώματα σχεδίων, υποδειγμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, ανήκει εξ ολοκλήρου στην S.C. ROA Innovation Technology S.R.L. και στους προμηθευτές της και προστατεύεται από τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και τους νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η χρήση χωρίς τη συγκατάθεση της S.C. ROA Innovation Technology S.R.L. οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία τιμωρείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η χρήση στο Mudster οποιασδήποτε καταχωρισμένης επωνυμίας δεν αποτελεί διαφήμιση για την αντίστοιχη εταιρεία, το Mudster δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να κατηγορηθεί για ζημίες που προκαλούνται από τη χρήση του περιεχομένου ή των πληροφοριών που παρουσιάζονται στον ιστότοπο.

Εγγραφή χρήστη

Για τη δημιουργία λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα Mudster, ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιήσει μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τιμή

Η τελική τιμή που καταβάλλει ο Πελάτης αποτελείται από την τιμή του προϊόντος + τα σχετικά έξοδα αποστολής ή/και παραλαβής.

Όλες οι τιμές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πωλούνται μέσω της ιστοσελίδας Mudster εκφράζονται σε Lei και EURO, GBP και USD και περιέχουν ΦΠΑ. σε ποσοστό 19%.

Παραγγελία

Η παραγγελία των προϊόντων που πωλούνται από τη Mudster μπορεί να γίνει τόσο ηλεκτρονικά όσο και τηλεφωνικά.

Πληρωμές και τιμολόγηση

Για την πληρωμή των παραγγελθέντων προϊόντων μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- Πληρωμή στα κεντρικά μας γραφεία, τόσο με μετρητά όσο και με κάρτα, κατά την παραλαβή των προϊόντων

- Πληρωμή με εντολή πληρωμής

- Πληρωμή μέσω PayPal

Εγγύηση προϊόντος

Οι όροι εγγύησης μπορούν να αναζητηθούν στην ενότητα Εγγύηση.

Παράδοση

Για την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων προσφέρουμε τις ακόλουθες δυνατότητες παράδοσης:

1. Παραλαβή των προϊόντων από τα κεντρικά μας γραφεία.

2. Παράδοση των προϊόντων μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών.

Πολιτική επιστροφής. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί εξ αποστάσεως μπορούν να επιστραφούν σύμφωνα με το O.G. 130/2000 του ρουμανικού νόμου, σε ένα χρονικό περιθώριο 10 εργάσιμων ημερών από την παράδοση του προϊόντος (ή των προϊόντων), τα έξοδα αποστολής από τον πελάτη προς την ROA βαρύνουν τον πελάτη.Μόνο προϊόντα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή έχουν υποστεί ζημιά από τον πελάτη μπορούν να επιστραφούν.

Η επιστροφή χρημάτων υπόκειται στην προηγούμενη εξέταση του επιστρεφόμενου προϊόντος από το προσωπικό της ROA.

Προτάσεις και παράπονα

Οι προτάσεις και τα παράπονα θα αποστέλλονται γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση office@mudster.ro ή τηλεφωνικά στο +40 (21) 315.64.62

Ακολουθήστε μας στο Facebook